Zooza

Registrácia do priebehového kurzu

V prípade priebehového kurzu, sa zákazníci registrujú do všetkých termínov v skupine naraz.

Možnosti registrácie

Bežná registrácia

V prípade ak skupina ešte nezačala, každá registrácia prebieha v štandardnom režime. Teda po registrácii sa očakáva platba klienta a klient je automaticky prihlásený do ním zvolenej skupiny.

Poradovník

V prípade ak sa kapacita skupiny naplní, registrácie sa prepnú do režimu poradovníka. Takíto zákazníci dostávajú iný notifikačný email a neočakávame od nich, že budú platiť za kurz. Naopak, zákazníci očakávajú, že sa im ozvete a ponúknete im inú skupinu, alebo priamo vytvoríte novú a presuniete ich do nej.

Neskorá registrácia

Po začiatku skupiny, bez ohľadu na to, či je plná alebo nie, sú všetky registrácie automaticky zaradené ako neskoré. Obdobne ako pri poradovníku, očakáva sa, že zo zákazníkom budete komunikovať a dohodnete si podmienky platby a jeho nastúpenie do už rozbehnutej skupiny, alebo iné vhodné riešenie.

Platba

Každá registrácia okrem svojho hlavného stavu (Registrovaný, V poradovníku, Neskorá registrácia) má zároveň aj fakturačný stav.

Nezaplatená

Typicky je to nová registrácia, ktorá nebola ešte uhradená. Stav úhrad nemá vplyv na to, či zákazník môže alebo nemôže navštevovať kurz. Je to čisto na vás a vašom nastavení, či chcete mať pred začiatkom kurzu peniaze vopred, alebo vám vyhovuje aj priebežné vyberanie peňazí od zákazníkov.

Čiastočne uhradená

Registrácia, ktorej dlh nebol vyrovnaný v celej svojej výške. Typicky môže ísť o prípady, kedy ste s klientom dohodnutí na dvoch, troch splátkach celej sumy kurzu.

Zaplatená

Ten najlepší stav. Zákazník všetko uhradil.

Zaplatil viac

Aj to sa stáva. Ak zákazník pošle viac peňazí ako bolo potrebné, systém to automaticky zvýrazní a upovedomí aj zákazníka.